พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ดร.

อาจารย์

สถานที่เกิด พ.ศ.2523 ณ บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
 • เจ้าอาวาสวัดทรายบึงสำราญ  ตำบลโนนท่อน อำเอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • เจ้าคณะตำบลโนนท่อน  เขต 2 อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๑๒ หมู่ที่ ๔ วัดทรายบึงสำราญ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.๒๕๕๗
 • พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔
 • ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.๒๕๕๓
 • ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒
 • พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐
 • ปว.ส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนเทคโนโลพณิชยการสกลนคร พ.ศ.๒๕๔๖
 • นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดโพธิ์ชัยวิทยาราม    อำเภอวานรนิวาส สกลนคร พ.ศ.2544
 • นักธรรมชั้นโท   สำนักเรียนวัดโพธิ์ชัยวิทยาราม    อำเภอวานรนิวาส สกลนคร พ.ศ.2542
 • นักธรรมชั้นตรี  สำนักเรียนวัดโพธิ์ชัยวิทยาราม    อำเภอวานรนิวาส สกลนคร พ.ศ.2541
งานคณะสงฆ์ ๑. เป็นครูพระสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.๒๕๔๔- ๒๕๕๕
๒. เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกนคร ปี พ.ศ.๒๕๔๖- ๒๕๔๘
๓. เป็นคณะกรรมการบริหารศึกษา โรงเรียนบ้านบึงแก อำเภอเมืองขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑
๔. เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๖
๕. เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสลนคร ปี พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๐
๖. เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดทรายบึงสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓
๗. เป็นเจ้าอาวาสวัดทรายบึงสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.๒๕๕๓ –ปัจจุบัน
๘. เป็นรองเจ้าคณะตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๐
๙. เป็นเจ้าคณะตำบลโนนท่อน เขต ๒ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน
๑๐. เป็นเลขานุการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน
๑๑. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน
๑๒. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ปัจจุบัน
ประวัติการทำงาน ประสบการณ์การสอนปริญญาโท
 1. วิชาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 2. วิชาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 3. วิชาการบริหารและการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 4. วิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 5. วิชาการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 6. วิชาหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 7. วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 8. วิชาการประกันภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 9. วิชาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 10. วิชากรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก

 1. วิชากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 2. สัมมนาวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 3. สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานวิจัย
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร.และคณะ. รูปแบบการรักษาและป้องกันยาเสพติดตามแนวทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดพุทธเกษม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๒๕๕๘ ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๙ ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แหล่งที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาวัดป่าประชาสรรค์ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๘ ปีที่ตีพิมพ์ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แหล่งที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ.การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มจร.วิทยาเขตขอนแก่น 2559 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ. กลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน ประถมในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ. Guideline on the Participating Developmant the Local Governmental Organization for the Community Forest Presrvation : A case studr of Wat Pa Pachasan Hnong Songhong Disstrct, Khon Kaen Province ปีที่ตีพิมพ์ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แหล่งที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ ปีที่พิมพ์ ๓, (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) : ๕๓๔-๕๔๘. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. แนวทางการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านบึงแก ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แหล่งที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น Phaathikan Boonchuay Chotivongso,Dr. A Model Development of Causal Structural Relationship of Factors Influencing the Effectiveness of Staff Knowledge Management in Basic Education Schools, Primary Education Service Area Office No. 1, Khonkaen Province, Publised source Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN : 1513-5845, Vol. 17 No. 1 (January - April 2018) P 73-83 Mahachulalongkornrajavidyalaya University
 • Phaathikan Boonchuay Chotivongso,Dr. A Model Development of Causal Structural Relationship of Factors Influencing the Effectiveness of Staff Knowledge Management in Basic Education Schools, Primary Education Service Area Office No. 1, Khonkaen Province, Publised source Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN : 1513-5845, Vol. 17 No. 1 (January - April 2018) P 73-83 Mahachulalongkornrajavidyalaya University
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ. ประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ์ ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , ที่ตีพิมพ์ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แหล่งที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย A Policy Proposals to Develop the Curriculum of Master Of Arts Program in Educational
  Administration, Mahachulalongkornrajavidyalaya University แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2 ISSN 2465-3705, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ : ๑๐๙-๑๒๐. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ. ภาวะผู้นำตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น The Leadership on Based the Good Governance Principles of the Basic Education School Administrators in Muaeng District Khon kaen , แหล่งที่ตีพิมพ์ ารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น TCI 1, ISSN 2539-6757 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 , หน้า 146-158 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ. วิธีวิทยาการประเมินผลการดำเนินการ ตามโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดขอนแก่น Operational Assessment Methodology of Five Precepts Project in KhonKaen Province, แหล่งที่ตีพิมพ์ Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN 1513-5845, Vol. 18 No. 1 (January - April 2018) หน้า 35-46 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ. การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น An Evaluation for Master of Arts Program in Educational Administration (Revised Edition B.E. 2555) Mahachulalongkornrajavidyalaya University KhonKaen Campus. แหล่งที่ตีพิมพ์ Dhammathas Academic Journal, ISSN 1513-5845, Vol. 18 No. 1 (January - April 2018) หน้า 155-165 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ. กลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ A Strategy in Implanting of Moral Ethics for Primary School Students in Basic Education under the Office of KhonKaen Primary Education, Area 1, แหล่งที่ตีพิมพ์ Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN 1513-5845, Vol. 18 No. 2
  (May - August 2018) หน้าที่ 99-110 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ. ภาวะผู้นำตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น The Leadership on Based the Good Governance Principles of the Basic Education School Administrators in Muaeng District Khon kaen , แหล่งที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติ ครั้งที่ 1 ปี 1 ,ฉบับที่ 1, ประจำเดือน มิถุนายน 2562, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ. การบริหารสถานศึกษายุด 4.0 ตามมหลักอิทธิบาท 4 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ,วารสารวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, January - June 2019, ISSN 2286-6906 , TCI 2, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.

บทความวิชาการ

 • Phaathikan Boonchuay Chotivongso,Dr., The Importance of Vinaya and Monastic Code : Answer for Secular Reproaches in Thailand, Publised source, Dhammathas
  Academic Journal TCI 1, ISSN : 1513-5845 Vol. 16 No. 2 (July - October 2017) No 285-295. Mahachulalongkornrajavidyala University Khon Kaen Campus.
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ, ภาวะผู้นำของผู้บริหารในมุมมองของผู้ใต้บังคับบัญชา Leadership of Executives in The View of Subordinates , แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, TCI 2 , ISSN 2465-3705, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ : ๑๕-๒๘. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. , คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา Virtue and Ethics for Educational Administrator แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, TCI 1, ISSN : 1513-5845, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ -กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ, การบริหารเวลา การบริหารชีวิต ตามวิถีพุทธในศตวรรษที่ 21* Time and Life Management According to the Buddhist Way in the 21st Century แหล่งที่ตีพิมพ์ Dhammathas Academic Journal TCI 1, ISSN : 1513-5845 Vol. 18 No. 2 (May - August 2018) หน้าที่ 295-304
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. , บทบาทของผู้นำในกระบวนทัศน์ใหม่* Role of Leader in the New Paradigm, แหล่งที่ตีพิมพ์ Dhammathas Academic Journal TCI 1,
  ISSN : 1513-5845, Vol. 19 No. 1, (January - March 2019) หน้าที่ 297-307 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ตำราวิชาการ

หนังสือ/ตำรา

 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. “คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ Morality and Professional Ethics”. หนังสือ รายวิชา ๒๑๐ ๒๐๖
  คณะครุศาสตร์ ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๐. จำนวน ๒๑๖ หน้า
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ. “ภาวะผู้นำทางการศึกษา”. หนังสือ รายวิชา ๒๑๐ ๒๑๒ คณะครุศาสตร์ ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๐. จำนวน ๒๑๐ หน้า
เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. “คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร”. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ๒๑๐ ๑๐๖ คณะครุศาสตร์ ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๘. จำนวน ๑๘๕ หน้า
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ. “ภาวะผู้นำทางการศึกษา”. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ๒๑๐ ๒๑๒ คณะครุศาสตร์ ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๐. จำนวน ๒๑๐ หน้า
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. และคณะ. “การประกันคุณภาพการศึกษา”. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ๒๑๐ ๒๐๕ คณะครุศาสตร์ ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๐. จำนวน ๑๗๙ หน้า
 • พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. “คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ Morality and Professional Ethics”. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ๒๑๐ ๒๐๖
  คณะครุศาสตร์ ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๐. จำนวน ๒๑๖ หน้า
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. 2558 -2559
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 1. วุฒิบัตร โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
 2. วุฒิบัตร เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตรตรัย ทำนองสรภัญญะ         งานมหากรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 3 ถวายเป็นประราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รอบคักเลือกระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 9 (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด) 2560
 3. วุฒิบัตร การอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 โครงการการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน    EPUB 3 ครั้งที่ 1 โดยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 2560
 4. วุฒิบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Less Paper)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2562
 5. วุฒิบัตร เป็นพระวิปัสสนาอาจารย์โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2562
 6. วุฒิบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือและ Template สำหรับงานวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ ๓ (ส่วนภูมิภาค)  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2562
 7. วุฒิบัตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Mplus ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562
 8. วุฒิบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป R & Jamovi ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติอนุมานสำหรับการวิจัย สำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2 โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562
การศึกษาดูงาน : 1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 2. ประเทศพม่า, 3. ประเทศกัมพูชา, 4. ประเทศเวียดนาม 5. ประเทศสิงคโปร์, 6. ประเทศไต้หวัน, 7. ประเทศอินโดนีเซีย, 8. ประเทศอินเดีย, 9. ประเทศเนปาล 10. ประเทศอิตาลี, 11. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์,12. ประเทศฝรั่งเศส
สมณศักดิ์