ดร.สุนทร สายคำ

อาจารย์

สถานที่เกิด พ.ศ.๒๕๑๒. บ้านเจริญศิลป์ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๓/๑๐๔๐ หมู่ ๑๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ อาคารบัณฑิตศึกษา ห้อง ๒๐๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ.๒๕๔๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๕๒ อาจารย์สอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ นักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๓ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๘๖/๒๕๕๓
 • พ.ศ.๒๕๕๗ หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๘๖/๒๕๕๗
 • พ.ศ.๒๕๖๑ อาจารย์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๗๒๕/๒๕๖๒
 • พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๙๓/๒๕๖๒
 • พ.ศ.  ๒๕๖๑   ผ่านการอบรมวิจัยลูกไก่
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ ตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง (16 บทความ ข้อมูลอยู่ในเว็บฐานวิจัยของ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น) ตัวอย่าง เช่น
 • Practical experience in Educational Administration and School Administration for Master of Arts Program in Buddhist Educational Administration Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khonkaen Campus
 • วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ TCI-1  ISSN : 1513-5845 Vol 19 No 3 (2019): July – September มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • พ.ศ.๒๕๔๕ เข็มเกียรติคุณผู้ประกอบคุณงามความดี จากสมเด็จพระพี่นางเธอกรมหลวงสงขลานครินทร์
 • พ.ศ.๒๕๔๗ เข็มทูบีนัมเบอร์วัน จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาสิริโสภาพรรณวดี
สมณศักดิ์