รศ.ดร.รัชนี จรุงศิรวัฒน์

อาจารย์

สถานที่เกิด พ.ศ.๒๔๙๘ จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๖ ถ.ร่วมจิตต์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ อาคารบัณฑิตศึกษา ห้อง ๔๐๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
  • พ.ศ.๒๕๓๒ ปริญญาโท (ค.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ.๒๕๔๒ ปริญญาเอก (Ph.D. in Ed.) Deakin University Australia
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
  • การบริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ
  • ภาวะผู้นำด้านการกระจายอำนาจ
  • ระเบียบวิธีวิจัย
  • การประเมินจากสภาพจริง
  • ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดขอนแก่น
  • การบริการวิชาการในต่างประเทศ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน - ข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.๒๕๓๒
สมณศักดิ์