นางสาวสาริกา ไสวงาม

นักจัดการงานทั่วไป

สถานที่เกิด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๖๓ หมู่ ๑๒ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายศิลป์) โรงเรียนเมืองคง
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ ปวส. (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนบัวใหญ่เทคโนโลยีพณิชยการ
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ ครูสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ หัวหน้าส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มจร.ขอนแก่น จัดทำเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้จัดทำวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ และวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ฝ่ายจัดทำเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิชาการธรรมทรรศน์
งานวิจัย
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ งานวิจัยร่วมเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องในจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ งานวิจัยร่วมเรื่อง การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ งานวิจัยร่วมเรื่อง แนวทางปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นของประชาชนตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ งานวิจัยร่วมเรื่อง ปรัชญา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของอาณาจักรล้านช้าง
บทความวิจัย/ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ บทความวิจัยเรื่อง ปรัชญา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของอาณาจักรล้านช้างตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น (กลุ่ม ๑) ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒)
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์