พระมหาโยธิน โยธิโก,รศ.ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

สถานที่เกิด พ.ศ. ๒๕๒๑ เลขที่ ๖๗ หมู่ ๑๒ บ้านซำเสี้ยว ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ - เจ้าอาวาสวัดพญาแล ประธานสงฆ์พระพุทธบาทภูชาติ
- เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพญาแล ถนนชัยภูมิ – หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา - พ.ศ. ๒๕๔๖ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร
- พ.ศ. ๒๕๔๓ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ. ๒๕๔๘ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาจารึกภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- พ.ศ. ๒๕๔๘ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. ๒๕๖๒ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานคณะสงฆ์
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๐ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางเมืองเก่า
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน เป็นประธานสงฆ์พระพุทธบาทภูชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดพญาแล จังหวัดชัยภูมิ
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ เป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เป็นกรรมการบริหารโครงการขยายห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๑ เป็นกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ เป็นประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๖๑ – ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๖๑ – ปัจจุบัน เป็นกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชนชั้นล่าง
 • ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บทบาทพระสงฆ์ไทยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และสาระสำคัญของรายวิชาวิสุทธิมัคคศึกษา
 • ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ตามหลักศีล ๕
 • ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การสร้างความสมดุลและการรักษาต้นทุนทางธรรมชาติของเครือข่ายป่าชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชนชั้นล่าง วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (TCI2) ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙
 • บทบาทพระสงฆ์ไทยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (TCI1) ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และสาระสำคัญของรายวิชาวิสุทธิมัคคศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ “พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย” ณ วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
 • การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ตามหลักศีล ๕ ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (TCI1) ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒ หน้า ๑-๑๐
 • การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาเชิงพุทธ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕
 • จิตอาสาเพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
 • ภราดรภพ : เก้าอี้อีกขาที่โลกลืม ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน” วันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และตีพิมพ์ในบทความฉบับเต็มในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
ตำราวิชาการ
 • บาลีไวยากรณ์
 • มิลินทปัญหาศึกษา
 • พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา
 • วิสุทธิมัคคศึกษา
เอกสารประกอบการสอน - นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา -
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • รางวัลครูดีในดวงใจ “งานวันครูรำลึก ประจำปี ๒๕๕๗” ชมรมครุศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • รางวัล “ครูในดวงใจ” สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เนื่องในพิธีไว้ครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สมณศักดิ์ -