ดร.เรียงดาว ทวะชาลี

ผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

สถานที่เกิด ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต โรงเรียนประชาราชอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๓๑ ฝ่าย QC บริษัท ซีเกทเทคโนโลยีประเทศไทย จำกัด
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้จัดการฝ่ายขายสะสมเงินเดือน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ประสานงานหลักโครงการประชาสัมพันธ์ ระบบ PSO สำนักงาน ก.พ.
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านการบริหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจสปาในโครงการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้จัดการโครงการพี่เลี้ยงน้อง สร้างผู้ประกอบการใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ปรึกษาสหกรณ์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจในสถาบันเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้จัดการโครงการจัดอบรมข้าราชการก่อนปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL) กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้จัดการโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาการเลิกจ้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานสากล สำนักชวเลขและการประชุม สำนักงานเลขาวุฒิสภา
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะทำงานโครงการสร้างความรู้การเปลี่ยนผ่าน (Change Management) สำนักงานธนานุเคราะห์
 • ๒๕๕๖–ปัจจุบัน - อาจารย์สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  - วิทยากรอิสระ
  - มัคคุเทศก์อิสระ
งานวิจัย
 • งานวิจัย เรื่อง “การประเมินการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านชาวพุทธต้นแบบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๕” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (๒๕๕๗)
 • งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพเสริม กรณีศึกษา กลุ่มเกรียงไกรแคบหมู บ้านหนองสุขเจริญ หมู่ 13 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (๒๕๕๕)
 • ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย” (๒๕๕๖)
 • สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่อง “ศักยภาพขององค์การในการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” (๒๕๕๑)
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • บทความวิจัย เรียงดาว ทวะชาลี. (พฤศจิกายน ๒๕๕๖-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗), การประเมินการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านชาวพุทธต้นแบบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๕, บทความวิจัย, วารสารสาระวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗, (ISSN: ๑๕๑๓-๕๘๔๕), หน้า ๑๖๐-๑๗๑.
 • บทความวิจัย เรียงดาว ทวะชาลี. (พฤศจิกายน ๒๕๕๗-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘), การประเมินปัจจัยต่อความสำเร็จและผลกระทบโครงการแสงธรรมส่องใจปันน้ำใจสู่สังคม ณ โรงเรียนบ้านนาดินดำ บ้านนาดินดำ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย, บทความวิจัย, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘, (ISSN: ๑๕๑๓-๕๘๔๕), หน้า ๑๑๑-๑๑๙.
 • บทความวิจัย Dr.Riangdow Tavachalee. (March 2017), The Study of States and Problems Related to Famers’ Lives before Making the Check Dam of Khon Kaen Provincial Administrative Organization, NIC MCU KK: The 4th National and the 2nd International Conferences 2017, "Buddhist Innovation for Developing Thailand", 31st March 2017 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Campus. PP. 494-510.
 • บทความ เรื่อง “The New Paradigm for Agricultural Co-operative Management in the Northeastern of Thailand” (2012). European Journal of Social Sciences, Volume 35 Issue 4.
 • บทความวิชาการ องคาพยพการทำงานขององค์กรทางสังคมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐, (ISSN: ๑๕๑๓-๕๘๔๕), หน้า ๒๔๕-๒๕๖.
 • บทความวิชาการ แนวทางการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. วารสาร สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐. (ISSN: ๒๔๐๘-๐๘๔๕), หน้า ๑-๑๓.
 • บทความวิชาการ การบริหารเวลา การบริหารชีวิตตามวิถีพุทธในศตวรรษที่ 21. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑, (ISSN: ๑๕๑๓-๕๘๔๕), หน้า ๒๔๕-๒๕๖.
 • บทความวิจัย รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑, (ISSN: ๑๕๑๓-๕๘๔๕), หน้า ๒๔๕-๒๕๖.
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์