นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

สถานที่เกิด ๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๘
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๕๘๘ / ๒๗๒ หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิลล์ ต.เมืองเก่า อ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
  • ร.บ. (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ) ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
  • ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว) สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
  • ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  บรรจุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตามเลขที่คำสั่ง ๕๐๗ / ๒๕๕๕
  • ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักงานวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น
  • ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดำรงตำแน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยสงฆ์ขอแก่น ตามเลขที่คำสั่ง ๑๐ / ๒๕๕๘
  • ๒ มกราคม ๒๕๖๐ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ สังกัด สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ตามเลขที่คำสั่ง ๙๔๑ / ๒๕๖๐
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ - ปี ๒๕๕๘ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา –ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
- ปี ๒๕๖๐ ดำเนินการจัดทำระบบตารางเรียนตารางสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตีพิมพ์บทความในวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์