ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สถานที่เกิด เกิด ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๒ อายุ ๕๐ปี
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพฤกษา เลขที่ ๔๕๖/๒๕๓ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๑๑๑๑๙๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา -ระดับปริญญาตรี ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.๒๕๓๑ สาขาวิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น ในขณะนั้น) ประเทศไทย ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๖
-ระดับปริญญาโท ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.๒๕๓๘ สาขาวิชาPublic Administration มหาวิทยาลัย Madras Christian College, ประเทศ India ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐
-ระดับปริญญาเอก ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
งานคณะสงฆ์ -
ประวัติการทำงาน ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๖
๒) หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๗
๓) อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๓๘
๔) เลขานุการคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๓๘
๕) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๙
๖) อาจารย์อัตราจ้างสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๑
๗) รักษาการหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓
๘) รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗
๙) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐
๑๐) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน
งานวิจัย -
บทความวิจัย/ทางวิชาการ บทความวิชาการที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ
๑. เรื่อง ความสัมฤทธิผลทางการศึกษา,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ฉบับปฐมฤกษ์,กรกฎาคม-ธันวาคม๒๕๔๓
๒. เรื่อง แนวทางการให้การศึกษาตามแนวพุทธลีลาในการสอน,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
๓. เรื่อง การบริหารศรัทธา : การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก,วารสารวิชาการธรรมทัศน์,ปีที่ ๑๔,ฉบับที่ ๑ประจำเดือน มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๗
๔. เรื่อง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวพุทธเพื่อความสำเร็จในการทำงาน,วารสารวิชาการธรรมทัศน์,ปีที่ ๑๔, ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗.
๕. เรื่อง รูปแบบภาวะผู้นำของอาจารย์ประจำหลักสูตรในการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,วารสารวิชาการธรรมทัศน์,ปีที่ ๑๕,ฉบับที่ ๒ประจำเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๘
๖. เรื่อง การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำเพื่อการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ,สัมมนาวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๔ หัวข้อ "พุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย". วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียรเตอร์ โซน B ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๗. เรื่องกลยุทธ์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ผญาอีสาน” เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต,สัมมนาวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๔ หัวข้อ "พุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย". วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียรเตอร์ โซน B ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑,(ร่วม)
๘. เรื่อง กองทุนแม่ของแผ่นดิน : ศาสตร์และศิลป์พลังจิตอาสาแห่งความดีงาม,๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
ตำราวิชาการ -
เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอน วิชา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา -
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
  • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ดร.นิเทศ สนั่นนารี เป้นผู้ดำเนินการสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยงานคณะสงฆ์ ๖ ด้าน โครงการปฐมนิเทศนิสิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ ๖๙ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสถานบันการศึกษาเครือข่าย ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ดร.นิเทศ สนั่นนารี ได้เข้าร่วมเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ณ ห้องประชุมประภาภรคอนเวนชั่นฮอล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
  • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ดร.นิเทศ สนั่นนารี ได้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “ การจัดทำแผนบริหารหลักสูตร ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ ๘-๙ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มอบวุฒิฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ดร.นิเทศ สนั่นนารี ได้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “ การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) แบบบูรณาการและการใช้ระบบ E-Office System” ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ดร.นิเทศ สนั่นนารี ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาร่วมกับบัณฑิตศึกษา (ภายในประเทศ) โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดโดย บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต ขอนแก่น ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
  • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ดร.นิเทศ สนั่นนารี ได้ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  • สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ร่วมกับสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ดร.นิเทศ สนั่นนารี ได้ผ่านโครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เรื่อง “ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ “ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
สมณศักดิ์ -