ผศ.ดร.วิทยา ทองดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 2 หมู่ 4 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 291 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๑๘ สำเร็จนักธรรมชั้นเอกจากสำนักเรียนวัด นาวาสวัสดิ์ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๒๐ เปรียญธรรม ๓ ประโยคสำนักเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา วัดธาตุ พระอารามหลวงอำเภอเมืองขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๒๗ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษการประถมศึกษา(พก.ศ.)กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. ๒๕๒๙ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม(พ.ม)กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. ๒๕๓๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) มจร.
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ ปริญญาตรี (ศษ.บ.) ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ประถมศึกษา) มสธ.
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ ปริญญาโท (ศษ.ม.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ ปริญญาเอก Ph.D. (สังคมศาสตร์: การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๔ เลขานุการคณะครุศาสตร์
 • พ.ศ.๒๕๓๔ – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
 • พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๔ รก.หัวหน้าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 • พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ คณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๒ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๓ – ปัจจุบัน
  • กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
  • กรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น
  • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๖ – ปัจจุบัน รองประธานคณะอนุกรรมการการคลังและทรัพย์สินวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
 • พ.ศ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน คณะกรรมการประจำบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๖๑ – ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย
 1. วิจัยเรื่อง พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจแก่ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๕๘ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 2. วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕, พิมพ์เผยแพร่วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๘ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 3. งานวิจัย เรื่องการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมเพื่อขัดเกลาพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (วิจัยร่วม)
 4. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ MODEL DEVELOPMENT OF LEARNING MANAGEMENT OF MORAL TEACHING BUDDHIST MONKS IN THE SCHOOLS IN NORTHEASTERN REGION. พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 5. งานวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง (Subproject 3. The Process of a Making The Coexistent culture of The Five Precept Village Project : A case Study of The village in North Northeast Central and South Thailand) (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน (วิจัยร่วม)
 6. งานวิจัย เรื่อง พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักศีล ๕ ของบุคลากรทางการศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน The Principle of Five Precepts with Development of Quality of Life of Educational Personnel in upper Northeast Region (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 7. งานวิจัย เรื่อง พุทธบูรณาการเพื่อการส่งเสริมครูต้นแบบในภาคตะวันออก
  เฉียงเหนือตอนบน THE BUDDHIST INTEGRATION TO ENCOURAGE FOR IDOL TEACHERS IN UPPER NORTHEASTERN AREA(ปีงบประมาณ ๒๕๖๐, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 8. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, (หัวหน้าโครงการวิจัย/อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย)
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 1. บทความวิชาการ เรื่อง “ การศึกษาเพื่อสร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์ ( ตีพิมพ์ในวารสาร ธรรมทรรศน์ (Thammathat Journal) ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๓ - มิถุนายน ๒๕๕๓, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น)
 2. บทความวิชาการ เรื่อง “ มนุษย์กับกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์” ตีพิมพ์ในวารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาเขตขอนแก่น ที่ ๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
 3. บทความวิชาการ เรื่อง “หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ” ( ตีพิมพ์ในนิตยสาร ธรรมทรรศน์ Thammathat Journal) ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๒- กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น)
 4. เขียนบทที่ ๗ ปัญหาสังคมและการจัดระเบียบทางสังคม หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รหัสวิชา๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม (Man and Society (ฉบับปรับปรุง) ( โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร กองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖
 5. เขียนบทที่ ๖ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะสาขา รหัสวิชา ๒๐๓ ๓๑๔ พุทธปรัชญาการศึกษา (Buddhist Philosophy for Education) (โครงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา สำนักหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕, ตุลาคม ๖
 6. บทความทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาสอนน้อย เรียนมากตามแนวพุทธศาสนา (Teach Less Learn More : TLLM According to way Buddhist) นำเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
 7. นำเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาสอนน้อย เรียนมากตามแนวพุทธศาสนา (Teach Less Learn More : TLLM According to way Buddhist) นำเสนอผลงาน และพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 8. การนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง Development of the Learning Management Model of Morality Teaching Monks in the Northeast of Thailand, at Asia-Pacific Social Science Conference Kyoto Research Park, Japan. (Conference Proceeding, November 22-24, 2016)
 9. บทความวิจัยเรื่อง Development of the Learning Management Model of Morality Teaching Monks in the Northeast of Thailand,พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙
 10. บทความทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยหลักศีล ๕ The Development of Quality of Life with Five Precepts , ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (ฉบับพิเศษ) เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)
 11. บทความวิชาการเรื่อง Proactive Propagation of Buddhism at khon kaen campus ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ The 5 th national and the 3th International Conference 2018 (Volunteer Spirit for Sustainable Social Development ) วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
 12. บทความทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ ยุคThailand ๔.๐, ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ หน้า ๒๘๐-๒๙๓
 13. บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักศีล ๕ ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน The Principle of Five Precepts with Development of Quality of Life of Educational Personnel in upper Northeast Region, ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ เดือน กรกฏาคม – ธันวคม ๒๕๖๑ หน้า ๒๑๑-๒๓๐
ตำราวิชาการ
 1. วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (หมวดวิชาชีพครู)
 2. วิชาพุทธปรัชญาการศึกษา กลุ่มวิชาเฉพาะ สาขาวิชาสังคมศึกษา
 3. วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น กลุ่มวิชาเฉพาะ สาขาวิชาสังคมศึกษา
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น มจร.” ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙
 • พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๖๑ ได้รับเกียรติบัตร “คณะกรรมการดำเนินงาน,คณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดการแสดงและประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองอีสาน” ณ คุ้มวัฒนธรรม ศาลาผูกเสี่ยว ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสียวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๖๑ ได้แก่ ประกวดแข่งขันกลองยาว, การประกวดสรภัญญ์ ,ประกวดเพลงกล่อมลูกอีสาน
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม “ นักจัดรายการวิทยุเครือข่ายวัฒนธรรม”เพื่อการสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานคุณค่าวัฒนธรรมที่ดีงาม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑) ได้รับการคัดเลือก เป็น “ผู้คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี ๒๕๔๙ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ประเภท ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้รับเกียรติบัตรจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)ณ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
  ๒) ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” เนื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ปี ๒๕๕๒ ประเภท การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น
  ๓) ได้เกียรติบัตร “คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๒” ดำเนินงานโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • พ.ศ.๒๕๕๒ ๑) ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีเด่น” (Person Awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ ของจังหวัดขอนแก่น จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๑
  ๒) ได้รับโล่รางวัล คัดเลือก “เป็นบุคคลผู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เนื่องในโครงการ ๕ ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ ประจำปี ๒๕๕๒” ณ คุ้มวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
  ๓) ได้รับเกียรติบัตร “คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องสรภัญญ์เยาวชน ระดับมัธยมศึกษา” โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินการโดยโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
 • พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๙ ได้รับเกียรติบัตร “เป็นผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM.๑๐๑.๗๕ และ ๘๘.๕ MHz. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ –๒๕๕๘
 • พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๑ ได้เกียรติบัตร “คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด และระดับภาค ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ คือ ขอนแก่น,กาฬสินธุ์,ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม (หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ)
  เป็นประจำทุกปี” ดำเนินงานโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑) ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูในดวงใจ” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓จัดโดย ชมรมนิสิตคณะครุศาสตร์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
  ๒)ได้รับเกียรติบัตร “เป็นกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น (มีภาพและสำเนาเกียรติบัตรแนบ)
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับเกียรติบัตร “เป็นกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  ได้รับเกียรติบัตร “เข้าร่วมกิจกรรมสาธยายพระไตรปิฏกและปฏิบัติธรรม : วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม
 • ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๕ ๑) ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” ระดับจังหวัด ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ รับวุฒิบัตรจากกรมวัฒนธรรม โดยศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณธรรม จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น โดยศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณธรรม
  ๒) ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยดีเด่น” ระดับจังหวัด ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น
  ๓) ได้รับโล่รางวัล “วัฒนคุณากร ในฐานะบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรม” ผลงานระดับชาติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๕ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
  ๔) ได้รับรางวัล “เสาเสมาธรรมจักพระราชทาน” จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภท ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในประเทศ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (ผลงานระดับชาติ)ประจำปี ๒๕๕๕
 • พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับเกียรติบัตร “วิทยากรโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา” โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๕๗ ได้รับเกียรติบัตร “ได้รับคัดเลือกและนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่องประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูผู้สอนในสถานศึกษา” สังกัด สพม. เขต ๒๕ เมื่อ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ จัดโดย มจร. ร่วมกับ สกอ. , วช. สสส. ณ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับโล่เกียรติคุณ “ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม” จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยให้การสนับสนุน “รายการอาสาตามหาคนดี” MCUTV มอบโดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
  พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ได้รับเกียรติบัตรคณะกรรมการตัดสินการประกวด “ฮ้านประทีปวิถีอีสาน” งานประเพณีออกพรรษาใต้ประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ โดยเทศบาลนครขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศการประกวดขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นปี ๒๕๖๐ โดยเป็นผู้นำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วม จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล
 • พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ได้รับเกียรติบัตร “วิทยากรกลุ่มย่อย เรื่อง การศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ” โครงการอบรมสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ (ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับเกียรติบัตร “กรรมการตัดสินกลองยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคอีสาน” ณ คุ้มวัฒนธรรม ศาลาผูกเสี่ยว ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสียวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑ รับจาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)
สมณศักดิ์