นางรพีพร มณีวรรณ

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

สถานที่เกิด วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๑๗
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๘๘/๓๗ ถนนเหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
  • บธ.บ.(คอมพิวเตอร์)๒๕๓๘วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)๒๕๔๖มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
  • ๒๕๔๒ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • ๒๕๕๐ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล
  • ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์