พระมหาสำรอง สญฺญโต,ดร.

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัด ระดับบัณฑิตศึกษา

สถานที่เกิด เกิด ๒ มกราคม ๒๕๑๕, บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านข้องโป้ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เลขานุการเจ้าคณะตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๒๑๖๒๒๘
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดป่าศรีเจริญธรรม บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
 • พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณฯ ๒๕๖๒
  Ph.D.(Buddhist Studies)
 • พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณฯ ๒๕๕๖
  M.A.(Buddhist Studies)
 • พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณฯ ๒๕๕๒
  B.A.(Buddhist Studies)
 • ป.ธ ๓ ( Pali III) สำนักเรียนวัดศรีสระแก้ว (พระอารามหลวง) จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕๖๑
 • น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดโพธิ์ศรี จังหวัดขอนแก่น ๒๕๔๑
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย ๑. เรื่อง “การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนในครอบครัวด้วยการรักษาอุโบสถศีลของชุมชนชาวพุทธในเขตเทศบาลนครขอนแก่น”
๒. เรื่อง“กลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑”
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • กลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนประถมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วารสารวิชาการ ธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๑ ISSN : 1513-5845
 • บุญแจกข้าว: รูปแบบการแบ่งปันและการแสดงความกตัญญูของชาวอีสาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วารสารวิชาการ ธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๑ ISSN : 1513-5845
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning and e-Testing)
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Less Paper)”
 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือและ Template สำหรับงานวิทยานิพนธ์
 4. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-Learning e-Testing)
 5. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล, การจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล (KPIs), และการจัดทำแฟนพัฒนาบุคลากรรายบุคล (IDP),
 6. จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
 7. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุค Thailand ๔.๐
 8. การอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 โครงการการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3
สมณศักดิ์