รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์

อาจารย์

สถานที่เกิด ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๒ |๑๑๗ หมู่ ๙ บ้านสนามบิน ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ๔๐๒๙๐
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๖๔๖/๓๑ ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา ๑) ประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ (ป.๔) ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๐
๒) ประถมศึกษาปลายชั้นปีที่ ๗ (ป.๗ สอบเทียบ กระทรวงศึกษาธิการ)
๓) นักธรรมชั้นเอก วัดบุญบาลประดิษฐ์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
๔) มัธยมศึกษาตอนต้น ๒๐ มีนาคม ๒๕๑๔ (สอบเทียบ กระทรวงศึกษาธิการ)
๔) มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.๕ บาลีเตรียม มจร.) ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๓
๕) เปรียญธรรม ๗ ประโยค ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓
๖) พิเศษการศึกษา (พ.กศ.) ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖
๗) พิเศษครูมัธยม (พ.ม.) ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘
๘) พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาปรัชญา ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘
๙) M.A. (Buddhist Studies) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
๑๐) พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน ๑) รองศาสตราจารย์ สาขาปรัชญา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาปรัชญา ปีพุทธสักราช ๒๕๔๘
๓) ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (คำสั่งที่ ๒๕๒/๒๕๕๒)
๔) รักษาการคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙
๕) พระปริยัตินิเทศประจำจังหวัดขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐
๖) หัวหน้าสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘
๗) ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒
๘) เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
งานวิจัย ๑) เป็นสมาชิกสมาคมนักวิจัยตลอดชีพ เลขที่ ๒-๕๑๑๓๕๔๘-๐๔๘
๒) วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “ศึกษาความสนใจการศึกษาวิชาบาลีเสริมของนิสิตชั้นปีที่ ๑-๒ ทุกคณะและทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น” ปีงบประมาณ ๒๕๔๘
๓) วิจัยร่วมเรื่อง “พฤติกรรมการรักษาศีลห้าของเด็กเยาวชนตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๔๙
๔) วิจัยสถาบัน จาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “พฤติกรรมความเชื่อของประชาชนในวรรณกรรมเรื่องสังข์ศิลป์ชัย” ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ โดยได้รับอนุมัติรายงานการวิจัย วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๕) วิจัยสถาบัน จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง “วิเคราะห์สุราเมรัยในพระไตรปิฎกมองผ่านหลักการทางจริยศาสตร์” ได้รับอนุมัติรายงานการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
๖) วิจัยสถาบัน จาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “วิเคราะห์ทัศนคติการอยู่ก่อนแต่งของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น” ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
๗) วิจัยเรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๘) วิจัยเรื่อง “เครือข่ายการเรียนรู้ : กระบวนการสร้างและการใช้ความรู้ในวรรณกรรมเรื่องสินไซสู่การพัฒนาสังคมของชาวจังหวัดขอนแก่น” สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๙) วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในวรรณกรรมสินไซ” สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
บทความวิจัย/ทางวิชาการ

ผลงานบทความวิจัย
๑) พฤติกรรมความเชื่อของประชาชนในวรรณกรรมเรื่องสังข์ศิลป์ชัย
๒) วิเคราะห์สุราเมรัยในพระไตรปิฎกมองผ่านหลักการทางจริยศาสตร์
๓) วิเคราะห์ทัศนคติการอยู่ก่อนแต่งของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
๔) การสร้างเสริมสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๕) เครือข่ายการเรียนรู้ : กระบวนการสร้างและการใช้ความรู้จากวรรณกรรมเรื่องสินไซสู่การพัฒนาสังคมของชาวจังหวัดขอนแก่น
๖) วิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในวรรณกรรมสินไซ

ผลงานบทความวิชาการ
๑) ไม้เรียวหัก (Broken Stick)
๒) ชีวิตที่ไม่แตกต่าง (Not Difference Life)
๓) ธงชาติอินเดียสะท้อนความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา
๔) บุรุษ : ชายชอบพกอาวุธร้ายจริงฤา ?
๕) อิตถี : หญิงผู้ยิ่งศักดิ์
๖) คน คน คน
๗) โลกายัตหรือโลกาภิวัตน์จะครองโลก ?
๘) การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
๙) การวิจัยทางปรัชญา
๑๐) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการตีความ
๑๑) กระบวนการดับทุกข์ในพระพุทธศาสนา
๑๒) สุขาวดี : แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติ
๑๓) การตีความพระคัมภีร์อภิธัมมาวตาร
๑๔) สีโห : สาระ ความหมาย และคุณธรรม
๑๕) อยู่กับกามอย่างไรให้มีทุกข์น้อยที่สุด ?
๑๖) ปัญหาเชิงจริยธรรม : หญิงขายบริการทางเพศ
๑๗) ธรรมจัดสรร : กรณีโยคีน้อยผจญกิเลส
๑๘) แรงฤทธิ์หรือจะสู้แรงกรรม (อิทธิยากัมมวิปากปัญหา)
๑๙) ตรรกะบนฐานแนวคิดเรื่อง..คำนิเทศ
๒๐) ตรรกะบนฐานแนวคิดเรื่อง..คำนิมิต
๒๑) เทวตา : อันว่าเทวดาทั้งหลาย
๒๒) สินไซ : ไขความเชื่องเรื่องบุพเพสันนิวาส
๒๓) เป็น อยู่ คือ : พญางูใหญ่ พญานาค พญาลวง และพญามังกร
๒๔) วิธีคิดจากหลักการทางพระพุทธศาสนาสู่ทัศนะทางปรัชญา
๒๕) วิเคราะห์ ‘คำเว่า’ ของคนอีสานผ่านบทผะหยาอีสาน
๒๖) หยุด ! อายตนะภายใน : แนวทางการสร้างใจให้ใฝ่ศึกษา
๒๗) แนะนำการใช้วรรณกรรมเรื่องสินไซแก้ปัญหาประเทศ (สัมภาษณ์)
๒๘) ผู้หญิงขายไข่ใบละหมื่น : วิเคราะห์ตามแนวคิดเรื่อง ‘เหตุปัจจัย’ ในพุทธปรัชญา
๒๙) การวิเคราะห์ทัศนคติการอยู่ก่อนแต่งงานของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
๓๐) พุทธจริยศาสตร์ : ฐานะที่เป็นหลักการทางจริยธรรม
๓๑) ความเข้าใจเรื่อง ‘การบูรณาการ’ ระหว่างพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
๓๒) Wat Chaisri Chapel : A unique Buddhist Cultural Area in Khon Kean
๓๓) The Reinforcement of Healthy Well-being and Learning Conditions in Society in Accordance with Buddhism with the Collaboration of the Clergy in Northeast Thailand
๓๔) อัตตา (ตัวตน) : ทัศนะในพุทธศาสนาและปรัชญาตะวันตก
๓๕) คำอวยพร : กรรมนิยามกับสังคมนิยมน์
๓๖) วิธีคิด ‘หลักพรหมวิหาร’ สู่การวิจัยทางพุทธศาสนา
๓๗) ผะหยา : ถ้อยคำสะท้อนชีวิตคนอีสาน ?
๓๘) วิเคราะห์การใช้เหตุผลในพระพุทธศาสนา (มข./๖๒)
๓๙) คิดและเขียนอย่างไรให้มีเหตุผลในเชิงปรัชญา (มจร.วน./๖๒)

การนำเสนอบทความวิชาการ
- นำเสนอเรื่อง : หยุด ! อายตนะภายใน : แนวทางสร้างใจให้ใฝ่ศึกษา (Stop ! Internal Sense-Fields : The way to mental Cultivation for Learning Enhancement) ณ ห้องสันติศึกษา อาคารเรียนรวมชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ การประชุมระดับนานาชาติ (ภาคภาษาไทย)

การนำเสนอบทความวิจัย
๑) นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (The Reinforcement of Healthy Well-being and Learning Conditions in Society in Accordance with Buddhism with the Collaboration of the Monk in Northeast Thailand) The 6th International Buddhist Research Seminar on “Buddhist Approaches to Cultural Ecology” Chiang Mai, Thailand 15 – 16 October 2014
๒) นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ทัศนคติการอยู่ก่อนแต่งของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น” การประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง “การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป” ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร ๖ ชั้น ๗ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ การประชุมระดับชาติ
๓) นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “เครือข่ายการเรียนรู้ : กระบวนการสร้างและการใช้ความรู้ในวรรณกรรมสินไซสู่การพัฒนาสังคมของชาวจังหวัดขอนแก่น”
สาขา สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประเภทบรรยาย ในคราวประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล” ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

สัมมนาวิชาการ
- Seminar on Dhamma and Society in honour of the 111th Anniversary of Buddhadasa,
- The 8th International Buddhist Research Seminar by Mahachulalongkornrajavidyalaya University
- The 2th International Conference on Buddhadasa Studies by Suratthani Rajabhat University and The Buddhdasa Indapanno Archives, 24-25 May 2017 Buddhdasa Indapanno Archives, Bangkok

นำเสนอบทความวิชาการนานาชาติของศูนย์อาเซียนศึกษา มจร.อยุธยา
- นำเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง สีโห : สัญลักษณ์ที่มีชีวิตใจกลางมหานครขอนแก่น (Siho: Spiritual Symbol in Khon Kaen City) ในประเด็นเรื่อง Re-Learning to Be Human for Global Time: Hermeneutics in Philosophy and Religious Studies at ASEAN Studies Centre Mahachulalongornrajavidyalaya University, Ayutthaya Thailand, August 3-4, 2018.

ตำราวิชาการ ๑) ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
๒) ศาสนาเปรียบเทียบ ๑-๒
๓) รวมบทความวิชาการ ชุด ไม้เรียวสร้างชีวิต
๔) แนวคิดการวิจัยทางพุทธศาสนาและปรัชญา
๕) คุณธรรมที่เสนอผ่านตัวละครในวรรณกรรมเรื่องสินไซ
๖) ฮูปแต้ม....แต้มใจเยาวชนคนขอนแก่น
๗) Digital Philosophy in Buddhism
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน ๑) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “วิธีการเขียนบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์” แด่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
๒) เป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ ๑๐ ที่วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย
๓) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “วิธีเขียนหัวข้องานวิจัยเชิงนวัตกรรม” แด่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ปริญญาโท) จำนวน ๒๓ รูป ที่วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
๔) เป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ ๑๑ ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย
สมณศักดิ์