แบบฟอร์มแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโท-เอก)
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๓)

มีความประสงค์จะสมัครเรียน :

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บรรพชิตและคฤหัสถ์)

2. สาขาวิชาปรัชญา (บรรพชิตและคฤหัสถ์)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

2. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (บรรพชิตและคฤหัสถ์)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

1. สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บรรพชิตและคฤหัสถ์)

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)

1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บรรพชิตและคฤหัสถ์)

2. สาขาวิชาปรัชญา (บรรพชิตและคฤหัสถ์)

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

2. การสอนสังคมศึกษา (บรรพชิตและคฤหัสถ์)