รายชื่อผู้สมัครออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล โรงเรียน สาขา โครงการ
1พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
2พระอพิธวรรธน์ อิทฺธิญาโณ (มูลเมือง)โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
3นางเเฉล้ม เตชะนอกวาปีปทุม หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
4น.ส.เหมรัศมิ์ ชินคำกศน.นครราชสีมา หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
5นายวสุธา สุทธิรักษาสถาบันการพละศึกษาจังหวัดมหาสารคาม หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
6นายวสุธา สุทธิรักษาสถาบันการพละศึกษาจังหวัดมหาสารคาม หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
7ภิกษุณี กชกร (ภวปารี) ลาภเฮงภู่มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
8ภิกษุณี ช่อทิพย์ (ทิพพญาณี) ภูมิฐานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
9นางภาพร เอกชัยพัฒนกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
10นางภาพร เอกชัยพัฒนกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
11นายสาธิต​ ผลเจริญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
12อรุโณทัยขอนแก่นวิทยายน2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)
13พระ ภานุพงษ์ แสงชาตื (สิริคุตโต)กศน ขอนแก่น สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)
14พระมหาณัฐพันธ์ืื สุทสฺสนวิภาณี /หาญพงษ์ มจร.ขอนแก่น สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)
15ปกรณ์ มูลโพธิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)
16ณัฐพล โคตรหลักคำขามแก่นนคร สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)
17ศาสตราวุธ วังขันธ์จระเข้วิทยายน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.)โครงการผู้มีความสามารถการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรม
18ภัทรดา กายาผาดกศน.เขตบางรัก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)
19ธนากร สีภาเสนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

0 results
ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล โรงเรียน สาขา โครงการ

สาขาวิชาปรัชญา

0 results
ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล โรงเรียน สาขา โครงการ

สาขาวิชาสังคมศึกษา

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล โรงเรียน สาขา โครงการ
1พระ ภานุพงษ์ แสงชาตื (สิริคุตโต)กศน ขอนแก่น สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)
2ณัฐพล โคตรหลักคำขามแก่นนคร สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

0 results
ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล โรงเรียน สาขา โครงการ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล โรงเรียน สาขา โครงการ
1พระมหาณัฐพันธ์ืื สุทสฺสนวิภาณี /หาญพงษ์ มจร.ขอนแก่น สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)
2ปกรณ์ มูลโพธิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)
3ธนากร สีภาเสนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล โรงเรียน สาขา โครงการ
1อรุโณทัยขอนแก่นวิทยายน2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล โรงเรียน สาขา โครงการ
1ศาสตราวุธ วังขันธ์จระเข้วิทยายน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.)โครงการผู้มีความสามารถการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรม
2ภัทรดา กายาผาดกศน.เขตบางรัก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.)โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)

สาขาวิชาวิชานิติศาสตร์

0 results
ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล โรงเรียน สาขา โครงการ

หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนา

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล โรงเรียน สาขา โครงการ
1พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
2พระอพิธวรรธน์ อิทฺธิญาโณ (มูลเมือง)โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
3นางเเฉล้ม เตชะนอกวาปีปทุม หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
4น.ส.เหมรัศมิ์ ชินคำกศน.นครราชสีมา หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
5นายวสุธา สุทธิรักษาสถาบันการพละศึกษาจังหวัดมหาสารคาม หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
6นายวสุธา สุทธิรักษาสถาบันการพละศึกษาจังหวัดมหาสารคาม หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
7ภิกษุณี กชกร (ภวปารี) ลาภเฮงภู่มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
8ภิกษุณี ช่อทิพย์ (ทิพพญาณี) ภูมิฐานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
9นางภาพร เอกชัยพัฒนกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
10นางภาพร เอกชัยพัฒนกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา
11นายสาธิต​ ผลเจริญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๓

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๔