รายชื่อผู้ประสงค์สมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ป.โท)

ที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1ณรงกรณ์ / มีจันทร์ม.เวสเทิร์น กาญจนบุรีจันทบุรี

สาขาวิชาปรัชญา (ป.โท)

ที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท)

ที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ป.โท)

ที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1พระสุยนต์ฐิตฺปญฺโญ / บุญขาวมมรขอนแก่น
2พระฉัตรชัยจนฺทปุตฺโต / ยวกไธสงมมร.ขอนแก่น

สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท)

ที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1พระกิตติศักดิ์ฐิตเมโธ / ศิริวงศ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สงฆ์นครพนมนครพนม
2พระมหาสถิตย์สิริวณฺโณ / คำดอนหันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างขอนแก่น
3พระครูปลัดฑีฆเทพนรินฺโท / เตชะวิโรจน์ธนากุลมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาขอนแก่น
4พระวัชนชัยปิยธมฺโม / โสดาดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น
5เหมือนฝัน / น้อยเวียงเวียงวงกตวิทยาคมขอนแก่น

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ป.เอก)

ที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1พระปลัดณรงค์ศักดิ์วิสุทฺธิเมธี / เจริญเกียรติมจร.ขกขอนแก่น

สาขาวิชาปรัชญา (ป.เอก)

ที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1ว่าที่ พ.ต.สุดใจ / จันทะบุรมมหาสิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น

สาขาวิชาพุทธบริหารศึกษา (ป.เอก)

ที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ป.เอก)

ที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1พระปลัดณรงค์ศักดิ์วิสุทฺธิเมธี / เจริญเกียรติมมร.วศก.กสขอนแก่น
2พระสุยนต์ฐิตปญโญ / บุญขาวมมร.ขอนแก่น
3ศราวุธ / อุ่นเรือนมหาวิทยาลัยขอนแก่ยขอนแก่น
4พระครูปลัด ณฐภณจิตฺตทนฺโต / สิทธิ์จันทร์มจร.มหาสารคาม