รายชื่อผู้ชำระเงินค่าสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ลำดับที่ ชื่อ - ฉายา/นามสกุล สาขาวิชา จำนวน (บาท) โอนชำระวันที่ เวลา สำเนาสลิปการโอน
1คมิก ประกายพล แพงคำแหงการสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 4/12/256321:16ดูภาพ
2พระ อธิการ?มงคล? ?มอญ?กลาง?ปรัชญา (ป.โท ภาคปกติ) 400 8ธันวาคม?256311:08ดูภาพ
3นางขนิษฐา ศรีแก้วพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 6 มกราคม 256413.36ดูภาพ
4นางสาวกุลนิติ เบ้าจรรยาพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 13 มกราคม 256419.34ดูภาพ
5พัฒนาพร พุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 23มกราคม256415.38ดูภาพ
6นายธงศักดิ์ ศรีสงครามพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 25 มกราคม 256406.39 น.ดูภาพ
7นายอาวุธ? จิตจำนงค์พุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 25? มกราคม? 25609.60 น.ดูภาพ
8นางสาวแสงเทียน ชูรัตน์พุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 25/01/6416.00ดูภาพ
9นายกีรติ แก้วสกุลพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 25/01/6415.59ดูภาพ
10พระมหานำเกียรติ วิสุทฺโธ/ทองทวีการสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคปกติ) 400 04/02/256419:53:04ดูภาพ
11นางสาวกาญจน์เกล้า ถูประกันพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 5 กุมภาพันธ์ 2500.14ดูภาพ
12นางวัชรี เหล่าเมืองเพียพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 6 ก.พ.256406:05 น.ดูภาพ
13นางสาวปรัชญา ยวนรัมย์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท - สมทบ) 400 11ก.พ25646.42ดูภาพ
14นางสาวจีรนุช. ตันติพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 13 กุมภาพันธ์ 28.44ดูภาพ
15นายนฤรงค์ กันรัมย์พุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 16/02/256416:13ดูภาพ
16ปริญญ์รดา อุทัยสาการสอนสังคมศึกษา (ป.เอก - สมทบ) 700 17 กุมภาพันธ์ 220.01 น.ดูภาพ
17พระมหาสรายุทธ กลฺยาณเมธี แก้วม่วงการสอนสังคมศึกษา (ป.เอก - สมทบ) 400 18 กุมพาพันธ์ 205.49 น.ดูภาพ
18พระมหาสรายุทธ กลฺยาณเมธี แก้วม่วงรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท - สมทบ) 400 18 กุมพาพันธ์ 205.49ดูภาพ
19พระมหาไกรษร จารุธมฺโม สมจันทร์พระพุทธศาสนา (ป.โท ภาคปกติ) 400 21/3/6408.30ดูภาพ
20นางสาวกชกร จุลอมรพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 21/02/256416.42ดูภาพ
21เจนจิรา ปานคานพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 22/2/256412:22ดูภาพ
22นายธนากร แปไธสงพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 23 กุมภาพันธ์ 210:07 นดูภาพ
23นายธนากร แปไธสงพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 23 กุมภาพันธ์ 210:07 นดูภาพ
24นายสัญญา ถี่ถ้วนรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท - สมทบ) 400 27 กุมภาพันธ์ 218:48 น.ดูภาพ
25นายสัญญา ถี่ถ้วนรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท - สมทบ) 400 27 กุมภาพันธ์ 218:48 น.ดูภาพ
26นายสิริศักดิ์ นิลเกตุพุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 28 กุมภาพันธ์ 216.37ดูภาพ
27นายไกรษร แก้วฝ่ายพุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 1 มีนาคม 256408.20ดูภาพ
28กัญญาภัคพุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 1 มีนาคม 256411.30ดูภาพ
29นายพนมกร อินทรักษาพุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 01/03/256420.06 น.ดูภาพ
30ญาฐิษตา วงศ์ก่อพุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 2 มีนาคม 256410.35 น.ดูภาพ
31นางสาวสุพัตรา บ้างตำรวจพุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 2 มีนาคม 256413.40ดูภาพ
32นายสุพรหม ทาเภาพุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 2 มีนาคม 256414.11ดูภาพ
33นางสาวอมรรัตน์? โคตรชมภูพุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 2? มีนาคม? 256415.03 น.ดูภาพ
34นางสาวพิมพ์พรรณ บุษบงก์พุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 6 มีนาคม 256413.13ดูภาพ
35พระมหานิรุตต์. ฐานุตฺตโร / โทแสงรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท - สมทบ) 400 7 มีนาคม 256407.56ดูภาพ
36สุรพงษ์ วงคำผุยพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 5 มีนาคม 25649.37 น.ดูภาพ
37นายสุริยาพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 17 มีนาคม พ.ศ.212.10ดูภาพ
38ร้อยตำรวจเอกไผทรัฐ มุละสีวะปรัชญา (ป.เอก ภาคสมทบ) 700 20 มีนาคม 256409.45ดูภาพ
39ร้อยตำรวจเอกไผทรัฐ มุละสีวะปรัชญา (ป.เอก ภาคสมทบ) 700 20 มีนาคม 256409.45ดูภาพ
40นายเอลวิส โคตรชมภูปรัชญา (ป.เอก ภาคสมทบ) 700 2 เมษายน 25649.55 น.ดูภาพ
41นายเอลวิส โครชมภูพุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 2เมษายน 256409.55 นดูภาพ
42นางสาวสุพัตรา ฝ่ายสูญการสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 5มีนาคม256412.37น.ดูภาพ
43นางสาวศศินันท์ พิบูลรัตน์การสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 06 เม.ย. 256420:04ดูภาพ
44นางสุดารัตน์ ต่ายธานีพระพุทธศาสนา (ป.เอก ภาคสมทบ) 700 05/04/256419.30ดูภาพ
45นางสาวฉัตราภรณ์ จันทร์แจ่มธารีพระพุทธศาสนา (ป.เอก ภาคสมทบ) 700 02/04/256410.47ดูภาพ
46นางวนิดา แสนอินต๊ะพุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 07/04/256413.02 น.ดูภาพ
47นางชญานิศ อินทะวงศ์ โรเบิร์ตสันพุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 8 เมษายน 256403.53 น.ดูภาพ
48นายชยภัทร บรรพชาติ มีศิริพุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 21/4/256413.57ดูภาพ
49นายชยภัทร บรรพชาติ มีศิริพระพุทธศาสนา (ป.เอก ภาคสมทบ) 700 21/4/256413.57ดูภาพ
50นางสาวพรทิพย์. บัวเผื่อนพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 27 เมษายน 256418.09ดูภาพ
51นายนันตะวัน อ่อนบัวขาวพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 30 เมษยน 6415.00 น.ดูภาพ
52พระสุรินทร์ กิตฺติสาโร /รชตะสมบูรณ์พุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 0 ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔๐๘.๐๐ น.ดูภาพ
53พระสุรินทร์ กิตฺติสาโร /รชตะสมบูรณ์พุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 1 พฤษภาคม 256407.50ดูภาพ
54นางสางอทิตยา โททำการสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคปกติ) 300 2/5/256410.37ดูภาพ
55นางสางอทิตยา โททำการสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคปกติ) 300 2/5/256410.37ดูภาพ
56นางสางอทิตยา โททำการสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคปกติ) 300 2/5/256410.37ดูภาพ
57พระณัฐพนธ์ กิตฺติปญฺโญ (ใจดี)ปรัชญา (ป.โท ภาคปกติ) 400 2 พ.ค. 256415.10 น.ดูภาพ
58พระณัฐพนธ์ กิตฺติปญฺโญ (ใจดี)ปรัชญา (ป.โท ภาคปกติ) 400 2 พ.ค. 256415.10 น.ดูภาพ
59เหมลักษณ์ สุขบำรุงทรัพย์ปรัชญา (ป.โท ภาคปกติ) 400 3/5/6416.54ดูภาพ
60พระประกฤษฎิ์ ธมฺมวํโส/แสงเทียมจันทร์พระพุทธศาสนา (ป.เอก ภาคสมทบ) 700 1 พ.ค.256414.55ดูภาพ
61พระเอกชัยการสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 4/5/256322.09 น.ดูภาพ
62พระสุรินทร์ กิตฺติสาโร/รชตะสมบูรณ์การสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคปกติ) 400 05/05/6410.08น.ดูภาพ
63พระ เอกนรินทร์ เขมกาโม/ศรีบุญรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท - สมทบ) 400 5 พ.ค 2564 12.13ดูภาพ
64สิรวิชญ์ หล้าพันธ์การสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 05/05/256418.12ดูภาพ
65พระมหาวาทิตย์ อภิปุณฺโณ ช้างสารการสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 1เมษายน256413.00ดูภาพ
66นางศิริลักษณ์ นิสสัยพันธุ์การสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 07 พ.ค. 6413.42ดูภาพ
67นางศิริลักษณ์ นิสสัยพันธุ์พุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 07 พ.ค. 6413.42ดูภาพ
68นางสาวปารวีพุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 7 พ.ค. 256421.48ดูภาพ
69นางสาวนิลาวรรณ ดงสิงห์พุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 8/5/6408:16ดูภาพ
70นางสาววิภาดา. กุลสอนนานพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 8/พ.ค/256408.30นดูภาพ
71นางสาววิภาวรรณ แอบกลิ่นจันทร์พุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 8 พฤษภาคม 256414.48ดูภาพ
72นายนพณัฐ เบ้าทองพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 10 มีนาคม 256410:03ดูภาพ
73นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ พุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 9 /5/256408.41ดูภาพ
74นางสาวภารดี ซินโซรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท - สมทบ) 400 7 พฤษภาคม 256422:21ดูภาพ
75นายสุระ พิเภกพุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 09/05/6407.50 น.ดูภาพ
76นายวารินทร์ การพันธ์พุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 9 พฤษภาคม 256410.08 น.ดูภาพ
77พระธีรชัย ธีรชโย/อินธิจักร์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท - สมทบ) 400 9 พฤษภาคม 256412:51ดูภาพ
78นางสาวจรัญญา จันดาการสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 9/05/6420:21ดูภาพ
79นายคำสังข์ พลหาญพุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 8 พ.ค.256421.38ดูภาพ
80พระนฤดล จิณฺณธมฺโม/เกตุชมภูการสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 10 พฤษภาคม 256414.02.56ดูภาพ
81พระชัยสิทธิ์ ฐิตสีโล/ชนะมารพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 10พฤษภาคม256414.22.01ดูภาพ
82นายทองฉัตรสิริ หมื่นบุญมีพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 10 พฤษภาคม 256414.23ดูภาพ
83นางสาวนิราวรรณ บุตรจันทร์พุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 10/05/256414.51ดูภาพ
84นายกิตติพงษ์ เจียระวาปีพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 10/05/256414:54ดูภาพ
85พระ?ธ?นกร? ก?ต?ปุ?ญ?โญ?/ศรีริบาล?ปรัชญา (ป.โท ภาคปกติ) 400 9/5/6413.55 น.ดูภาพ
86นิรันดรการสอนสังคมศึกษา (ป.เอก - สมทบ) 700 21 พ.ค. 6413.00ดูภาพ
87พระสุรินทร์ กิตฺติสาโร /รชตะสมบูรณ์การสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 05/05/6410.08น.ดูภาพ
88พระสุรินทร์ กิตฺติสาโร /รชตะสมบูรณ์การสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 05/05/6410.08น.ดูภาพ
89พระสุรินทร์ กิตฺติสาโร /รชตะสมบูรณ์การสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 05/05/6410.08น.ดูภาพ
90พระสุรินทร์ กิตฺติสาโร /รชตะสมบูรณ์การสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 05/05/6410.08น.ดูภาพ
91พระสุรินทร์ กิตฺติสาโร /รชตะสมบูรณ์การสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 05/05/6410.08น.ดูภาพ
92พระณัฐพนธ์ กิตฺติปญฺโญ (ใจดี)ปรัชญา (ป.โท ภาคปกติ) 400 2 พ.ค. 256415:11ดูภาพ
93นายทองคำ พุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 28 พฤษภาคม 256413.36ดูภาพ
94นายสุแทนพุทธบริหารการศึกษา (ป.เอก) 700 28 พฤษภาคม 256413.42ดูภาพ
95พระปลัดวิรุฬชิต นริสฺสโรพระพุทธศาสนา (ป.เอก ภาคสมทบ) 700 30 พฤษภาคม 256410:31ดูภาพ
96พระอนุชิต อธิปัญโญ ชื่นธรรมนาถรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท - สมทบ) 400 30 พฤษภาคม 256412.17ดูภาพ
97พระสำเนียง พฺรหฺมสโร (มะตูม)การสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 5 มิถุนายน 256408.49 น.ดูภาพ
98พระสำเนียง พฺรหฺมสโร (มะตูม)การสอนสังคมศึกษา (ป.โท ภาคสมทบ) 400 5 มิถุนายน 256408.49 น.ดูภาพ
99พระมหาพรชัย วิริยชโย เพียรศักดิ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท - สมทบ) 400 7 มิถุนายน 256419:02ดูภาพ
100พระมหาอนุวัฒน์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท - สมทบ) 400 9 มิถุนายน 256415:11 น.ดูภาพ
101พระอัมพร อมฺพรรํษี โพธิ์จุมพลรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท - สมทบ) 400 09/06/256415:14น.ดูภาพ
102พระปลัดณรงค์ศักดิ์ วิสุทฺธิเมธี/เจริญเกียรติพระพุทธศาสนา (ป.เอก ภาคสมทบ) 700 09 มิ.ย.6417.23ดูภาพ
103พระครูปลัดทีฆเทพ นรินฺโท/เตชะวิโรจน์ธนากุลรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท - สมทบ) 400 19 มิ.ย. 256416.15ดูภาพ
104พระวัชนชัย ปิยธมฺโม โสดาดงรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท - สมทบ) 400 25 มิ.ย.256421.13ดูภาพ
105พระมหาสถิตย์ สิริวณฺโณ คำดอหันรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท - สมทบ) 400 27 มิ.ย. 64 11:28ดูภาพ
106พระกิตติศักดิ์ ฐิตเมโธ (ศิริวงศ์)รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท - สมทบ) 400 27 มิ.ย. 6416.25 น.ดูภาพ