ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตขอนแก่น

๒. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาลัยสงฆ์เลย

๓. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

๔. คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา

๕. คณะผู้บริหาร และบุคลากร เทศบาลตำบลโคกสี

๖. คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกสี

๗. คณะบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

๘. คณะนิสิต มจร วิทยาเขตขอนแก่น

๙. คณะนิสิต มจร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด


ขอขอบพระคุณ สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU TV
เว็บไซต์ : www.tv.mcu.ac.th
Facebook : MCU TV-CHANNEL
YouTube : MCU TV-CHANNEL
โทรศัพท์. : 035-248-057