ทัศนียภาพ มจร วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพถ่ายมุมสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.

เครดิตภาพ : พระไชยา ติกฺขวีโร

อาคารเรียนรวม/อาคารหอสมุด/อาคารบัณฑิตศึกษา