แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และบริการห้องสมุด
ประจำปีการศึกษา 2562

   ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล
คลิกเลือกแบบประเมินจาก รายการด้านล่างต่อไปนี้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดและสารสนเทศ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล