หลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตขอนแก่นใช้นโยบายการจัดการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑.
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    ๑.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชียวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจัยวิชาการด้านพระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน
    ๑.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำสังคมด้านจิตใจและปัญญา
    ๑.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพัฒนาชีวิตและสังคม

๒. โครงสร้างหลักสูตร

ตารางแสดงจำนวนหน่วยกิตจำแนกตามคณะ

โครงสร้างที่ ๑ วิชาเอก-โท
หมวดวิชา
พุทธศาสตร์/หน่วยกิต
ครุศาสตร์/หน่วยกิต
มนุษยศาสตร์/หน่วยกิต
สังคมศาสตร์/หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๔
๙๑
๑๐๔
๑๐๔
๑. วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๒. วิชาเฉพาะด้าน
๗๔
๙๑
๗๔
๗๔
   ๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
   ๒.๒ วิชาเอก
๔๖
๕๑
๔๖
๔๖
   ๒.๓ วิชาโท
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๓. หมวดวิชาชีพครู
-
๕๐
-
-
   ๓.๑ หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
๑๔๐
๑๗๗
๑๔๐
๑๔๐
โครงสร้างที่ ๒ วิชาเอกเดี่ยว
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๔
๙๑
๑๐๔
๑๐๔
๑. วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๒. วิชาเฉพาะด้าน
๗๔
๙๑
๗๔
๗๔
   ๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
   ๒.๒ วิชาเอก
๖๔
๕๑
๖๔
๖๔
๓. หมวดวิชาชีพครู
-
๕๐
-
-
   ๓.๑ หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
๑๔๐
๑๗๗
๑๔๐
๑๔๐

 หมายเหตุ : คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ๕ ปี

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาเขตขอนแก่น เปิดการสอนจำนวนทั้งสิ้น ๑๗ หลักสูตร แบ่งเป็น ดังนี้

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เปิดสอน ๖ หลักสูตร
    ๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
    ๒. สาขาวิชาปรัชญา
    ๓. สาขาวิชาสังคมศึกษา
    ๔. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
    ๕. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง)
     ๖. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เปิดสอน ๔ หลักสูตร
    ๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
    ๒. สาขาวิชาปรัชญา
    ๓. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
    ๔. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)
    ๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ห้องเรียนร้อยเอ็ด เปิดสอน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ๕ หลักสูตร
    ๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
    ๒. สาขาวิชาศาสนา
    ๓. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) สำหรับคฤหัสถ์
    ๔. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    ๕. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

หน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ๑ หลักสูตร
    ๑. สาขาพระพุทธศาสนา