อบรมการจัดทำสื่อการสอน

   วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นเมตตาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอน เพื่อบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม
   การพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร การนำศักยภาพของบุคลากรแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและสมรรถนะ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อนำไปถ่ายทอดในกระบวนการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตลอดจนเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยถ่ายทอดเนื้อหาสาระในรูปแบบ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา หนังสือ วิจัยหรือบทความประเภทต่างๆ 
   ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิตให้มีสติปัญญาและคุณธรรม  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ๑.๓ อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และสามารถบูรณาการพุทธนวัตกรรมกับกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ ๒ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอน เพื่อบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม ในวันที่ ๘-๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม เรียนรู้เทคนิค วิธิการผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และนำเสนออย่างมีระบบ ถูกต้องทั้งเนื้อหาและรูปแบบ ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และคณาจารย์ที่เข้าอบรมเตรียมความพร้อมเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
   การนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง การบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม โครงการครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน ๖๐ รูป/คน ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 34 ครั้ง