อบรมการจัดทำสื่อการสอนวันที่สอง

   วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น    จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการกิจกรรม : อบรมการจัดทำสื่อการสอน (โปรแกรม PTTและ canva ) เพื่อบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม โดยอาจารย์ วรวรรธน์  แสงมุข ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา อาจารย์สุทธิพงษ์ อุพลเถียร อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 54 ครั้ง