สอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรม

   วันที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นเมตตามอบหมายให้ พระมหาดาวสยาม วชิรปญโญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการการ เป็นประธานเปิดการสอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรมและอบรมบรรจุใหม่ ณ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 77 ครั้ง