รองผู้ว่าฯ เข้ากราบนมัสการ

   วันที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้ากราบนมัสการ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง เชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ และเชิญประชุมคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ 
   ด้วยจังหวัดขอนแก่นได้มีคำสั่งแต่งตั้งพระคุณท่านเป็นคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ เพื่อจัดทำแผนงานโครงการที่สามารถนำไปใช้ป้องกันปัญหาภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น และกำหนดให้การขับเคลื่อนเรื่องการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการเป็นวาระสำคัญของจังหวัด 
   โดยได้กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำลันบริเวณลำน้ำชี ณ บริเวณท่าสูบน้ำท่าหนองแดง บ้านท่านางแนว หมู่ ๒ ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย และกำหนดจัดงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การจัดทำแผนการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณท่าสูบน้ำท่าหนองแดง บ้านท่านางแนว หมู่ ๒ ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 72 ครั้ง