อบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

   วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระเดชพระคุณพระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๔ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) “แม่ไก่” รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการตอบสนองผลการอบรมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) “แม่ไก่” รุ่นที่ ๑๑  สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ผ่านมาแล้วจำนวน ๑๓ รุ่น  และ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๑๔ 
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาและตอบโจทย์การท้าทายของสังคม รวมทั้งสอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ได้ และเพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่าง ๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
  โดยมีกิจกรรมประกอบ ด้วยภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม ๔๐ ชั่วโมง ดังนี้
๑. ภาคทฤษฎี จำนวน ๑๙ ชั่วโมง
๒. ภาคปฏิบัติ จำนวน ๑๙ ชั่วโมง
๓. กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่น ๆ จำนวน ๒ ชั่วโมง
โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ซูเปอร์แม่ไก่ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน ๓ ท่าน
๒. คณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน ๕ ท่าน
๓. วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the trainers) “แม่ไก่” รุ่นที่ ๑๑ และภาคีเครือข่าย จำนวน ๑๒  รูป/คน
๔. ผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จำนวน  ๗๐ รูป/คน โดยแบ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจากทั่วทุกภูมิภาคจำนวน ๔๑ รูป/คน และจากภาคีเครือข่ายส่วนงานภายนอกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  ๒๙ คน
๕. คณะผู้บริหาร ผู้ประสานงาน และทีม STAFF ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๕๐  รูป/คน
 รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๐ รูป/คน
   โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๔ ครั้งนี้ จะทำให้เกิดการสร้างนักวิจัยที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปทำวิจัย ปรับปรุงกระบวนการวิจัยของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างผลงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จึงเป็นการเพิ่มจำนวนนักวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ ส่งเสริมและยกระดับการวิจัยของประเทศให้ผลการวิจัยตอบสนองภาคการผลิตและบริการ พัฒนาผลงานวิจัยของประเทศ ให้มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้นและสามารถใช้งานวิจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้นักวิจัยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีเครือข่ายการวิจัยที่กว้างขวางขึ้น
   การดำเนินงานโครงนี้ ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือด้วยดีจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยพระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกรูป / คน ณ ชั้น ๒ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 84 ครั้ง