โครงการบันทึกข้อตกลงฯ

   วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กับ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ เทศบาลนครขอนแก่น 
   เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รวมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีศีลธรรม คุณธรรม มีปัญญา ทักษะการคิด และมีความสุขในการเรียนรู้ และให้การดำเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากภายในอย่างแท้จริง ตามนโยบายคุณธรรมนำความรู้สู่สถานศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ
   โดย   พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระโสภณพัฒนบัณฑิต ดร.,รศ. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศบาลนครนครขอนแก่น ลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 70 ครั้ง