หลักสูตรฝึกอบรมพระพิธีธรรม

   วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีฯ หลักสูตรฝึกอบรมพระพิธีธรรมประจำพระอารามหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกล่าวสัมโมทนียกถาเชิญพระคติธรรมของสมเด็จพระสังฆราช
   เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพระพิธีธรรม ประจำพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาคจำนวน ๑๑๒ พระอาราม ตามพระอนุมัติของสมเด็จพระสังฆราช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พระพิธีธรรมเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  ในการสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง ได้ถูกต้องตามรูปแบบโบราณ ราชประเพณี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบต่อไป
  กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จึงได้ดำเนินการจัดโครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญการปฏิบัติงานพิธี หลักสูตรฝึกอบรมพระพิธีธรรมประจำพระอารามหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  เพื่ออนุรักษ์ สืบทอดและรักษารูปแบบการสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง ให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ตามโบราณราชประเพณี เพื่อทบทวนความรู้ และเพิ่มทักษะความชำนาญในการสวด การออกเสียงและใช้อักขระ ในการสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงให้ดียิ่งขึ้น
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย พระพิธีธรรมประจำ พระอารามหลวง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๙ จังหวัด ๒๖ พระอาราม รวมจำนวน ๑๐๔ รูป เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จากกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๑๙ จังหวัด  รวมจำนวน ๑๙ คน
  โดยกิจกรรมหลักของการฝึกอบรมประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายพร้อมการฝึกปฏิบัติ โดยได้รับความเมตตาจากพระพิธีธรรมวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร และพระพิธีธรรมวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และตอบข้อซักถามให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้
  การดำเนินงานโครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีฯ หลักสูตรฝึกอบรมพระพิธีธรรมประจำพระอารามหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับการสนับสนุนอาคารสถานที่จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยพระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกรูป / คน ณ อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 41 ครั้ง