โครงการเตรียมความพร้อมฯ

   วันที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ร่วมกับคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ (นิสิตชั้นปีที่ ๒) และปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ (นิสิตชั้นปีที่ ๓)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) โดยหลักสูตรได้กำหนดให้นิสิตต้องออกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาเป็นจำนวน ๓ ภาคการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของคุรุสภาและระเบียบของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ นี้ ทางศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มจร ขอนแก่น จึงได้จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๓ ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
   เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูให้แก่นิสิต ให้นิสิตได้ทำความเข้าใจเอกสารคู่มือการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ปลูกฝังเจตคติที่ดีและมีทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา สร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา แนะนำแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้บริหารและคณะครูในสถานศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจแก่นิสิตในปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 
  การนี้เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นเป็นประธานเปิด
  โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ
 ๑) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่    จำนวน       ๑๕   รูป/คน
 ๒) นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ จำนวน    ๕๓ รูป/คน
 ๓) นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา  ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ จำนวน ๓๙  รูป/คน  
  รวมทั้งสิ้น  จำนวน ๑๐๗ รูป/คน

  ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 37 ครั้ง