ปิดโครงการผู้ไกล่เกลี่ย

   วันที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นเมตตามาเป็นประธาน ในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่น ๑๑  
   หลักสูตรสันติศึกษา และ วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  พร้อมภาคีเครือข่ายสันติศึกษา จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่น ๑๑  จำนวน ๖๒ รูปคน ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมซึ่งกำกับมาตรฐานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) รุ่น ๑๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หลักสูตร ๔๘  ชั่วโมง : ๔ คืน ๕ วัน ระหว่างวันที่  ๒๒ - ๒๖  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  พัฒนาและฝึกอบรม ณ ห้องประชุมโรงแรมนาดี ๑๐ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 33 ครั้ง