สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี

   วันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง ๑๘๒ รูป/คน สอบวัดความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะหลักสูตร ภาคเช้า : เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๓๑๒ - ๓๑๓ ชั้น ๓ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี (เฉพาะสาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ศาสนาและปรัชญา, รัฐศาสตรบัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) และ (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, นิติศาสตรบัณฑิต) ณ ห้อง ๓๐๒ - ๓๐๓ ชั้น และ 
  ในภาคบ่าย : เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์ กำหนด อาทิ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ห้อง ๑๐๓ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ห้อง ๒๑๔ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ห้อง ๑๐๑  สาขาวิชาสังคมศึกษา ห้อง ๑๐๖  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๑๐๗ สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต ห้อง ๒๐๗ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ห้อง ๒๑๑ สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต ห้อง ๑๐๔  อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเกร)


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 62 ครั้ง