๑ หมู่บ้าน ๑ ทางนี้มีผล

   วันพุธที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม เวลา ๑๙.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นเมตตาเปิดประธานเปิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมปลูกผักสวนครัว ๑๐ ชนิด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารการจัดกิจกรรมโครงการ "๑ หมู่บ้าน ๑ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ
   การนี้นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วยหน่วยงานพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น, พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น, พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น, เครือข่าย โคก หนอง นา, ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกสี และตำบลบึงเนียม, ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทุกตำบล และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นร่วมกิจกรรมในวันนี้
   เพื่อให้การดำเนินการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี ประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และต่อยอดขยายผล การน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะนำซึ่งความร่วมมืออันดีจากภาคีการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งองค์กรระดับนโยบาย บุคลากรขององค์กร ทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ จึงได้จัดทำโครงการ " ๑ หมู่บ้าน ๑ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ 
   เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติขึ้น เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนต้นกล้าผักสวนครัว ต้นไม้ผล ดินปลูก น้ำดื่ม และได้รับความร่วมมือในการใช้สถานที่เป็นแปลงปลูกผักสวนครัวและไม้ผล ณ ศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนา พร้อมเครื่องขยายเสียง จากมหวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 41 ครั้ง