กิจกรรมวันวิสาขบูชา

   วันเสาร์ที่ ๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเหตุการณ์ต่างๆ นี้ได้เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
   การนี้ ดร.บุญสันต์ ศรีขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้นำบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๐๐ รูป/คน ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 38 ครั้ง