โครงการพระปริยัตินิเทศก์ฯ

   วันอังคารที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๑๕ รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ส่วนกลาง ผจล.และประธานองค์การศึกษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กทม. เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการการประชุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์หนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
   ด้วยศูนย์พระปริยัตินิเทศก์หนตะวันออก ร่วมกับศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ กำหนดจัดทำโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์หนตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้า รับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ นำไปสู่การพัฒนา และขับเคลื่อนงานของพระปริยัตินิเทศก์ในหนตะวันออก 
   ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ถวายการต้อนรับ และเป็นเจ้าภาพอำนวยการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ณ ชั้น ๒ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 44 ครั้ง