ดูงานคณะศิลปกรรมศาสตร์

   วันอังคารที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,  ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่น ขอพระขอบคุณท่านผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่อนุเคราะห์ให้ความรู้และประสบการณ์ แก่ครอบครัว มหาจุฬาฯ ขอนแก่น ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 32 ครั้ง