MOU วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

   วันพุธที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นเมตตาเป็นประธาน ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี
   กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ มหาเถรสมาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสานาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอนามัน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ และบริษัทเนเจอร์กีฟ จำกัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
   เพื่อสร้างกลไกความร่วมแรงร่วมใจกันของวัด ชุมชน และเครือข่ายในท้องถิ่นด้วยอุดมการณ์ร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของชาติและสถาบันพระพุทธศาสนา ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยมุ่งพัฒนาวัดและชุมชนให้เรียบร้อยรื่นรมย์ เป็นศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาจิตใจของประชาชน พัฒนาวัดและชุมชนให้มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มรดกวัฒนธรรมของวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป และสร้างวัดให้เป็นสถานที่พักแก่ผู้เข้ามาพึ่งพาบำบัดทุกข์และเสริมสร้างความสุขทั้งแก่ร่างกายและจิตใจ เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
   อำเภอเมืองขอนแก่น โดย ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำหนดดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเห็นผลเชิงประจักษ์ พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งการดำเนินงาน Kick off ของอำเภอเมืองขอนแก่น  มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
   ๑. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระดับปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ของอำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน ๑๘ ตำบล
   ๒. กิจกรรมการมอบเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน ๑๘ วัด/ตำบล
   ๓. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
ในการจัดงานในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ๙๗ รูป/คน ประกอบด้วย
    ๑. พระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป
    ๒. หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๑๐ คน
    ๓. นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๘ คน
    ๔. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติ จำนวน ๖๐ คน

    ภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในวันนี้ ทุกตำบลจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ โดยใช้พื้นที่วัดเป้าหมายเป็นพื้นที่ "ปลูกความดี สร้างวัดในใจคน" ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการฉลองพระชนมายุครบ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในลำดับต่อไป ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 59 ครั้ง