พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ

   วันพุธที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
   ด้วยโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง โดยการนำของพระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร. ผู้รับใบอนุญาต, พระครูธรรมสารสุมณฑ์ ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง, นายสันทัด สุมนเมธี ผู้จัดการโรงเรียน, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นายธีรพันธ์ วิทยาบำรุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู วิทยากร และนักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้อนุเคราะห์สถานที่ และคณะวิทยากรในการดำเนินโครงการ ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
   เพื่อพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ฝึกให้นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และปลูกฝั่งสำนึกรักษ์ในสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๒๓๙ คน แบ่งเป็น คณะครู ๒๐ ท่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๒๑๙ คน ณ ชั้น ๒ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 81 ครั้ง