ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน

   วันพุธที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมี นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการฝ่ายฆาราวาสประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข บูรณาการขจัดความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตคนขอนแก่นอย่างยั่งยืน” พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง ๒๖ อำเภอ ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
   วาระการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข บูรณาการขจัดความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตคนขอนแก่นอย่างยั่งยืน” มีรายละเอียดดังนี้
   - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระหว่างมหาเถรสมาคม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการชั้นพื้นฐาน, กรมการปกครอง, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กรมการพัฒนาชุมชน, กรมส่งเสริมคุณภาพ, คุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรมอนามัย, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ และบริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมฯ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
    - การกำหนดขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีกรอบแนวคิดจากยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปัญหาสำคัญของจังหวัดขอนแก่น แปลงสู่การจัดทำและขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญของจังหวัดผ่านการขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวาระจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๘ วาระ
    - กิจกรรมฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
    - การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การรณรงค์ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางนี้มีผล ผู้คนรักกันขอความร่วมมือผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมบูรณากนการสร้างคลังอาหารชุมชน ปลูกไม้ผล ๒ ข้างทาง เช่น มะกรูด มะนาว กล้วย มะม่วง มะละกรวมกับการปลูกผักสวนครัว และพืชสมุนไพร ให้เต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ
   - การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารน์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 36 ครั้ง