ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

   วันเสาร์ที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุหาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ก้าวแรกก้าวไกล ก้าวไปกับมหาจุฬา"
  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิต และเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงผู้บริหาร, คณาจารย์, และเจ้าหน้าที่, และบริบทในมหาวิทยาลัย อีกทั้งความรู้ความเข้าใจในระบบการลงทะเบียนและวัดผลระบบทะเบียนนิสิตใหม่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเงินและบัญชี และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มงานบริการการศึกษา เรื่องระเบียบการแต่งกาย กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) และการผ่อนผันเกณฑ์ทหาร
  - ดร.สิรินดา สายลุน ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น แนะนำเรื่อง พัฒนาศักยภาพบุคลิกภาพนิสิตใหม่ พัฒนาให้คุณมีมาดต้องตา วาจา ๒ ภาษาต้องใจ ภายในยอดเยี่ยม ตามมาตรฐานสากล ปฏิบัติได้ตามกรอบวัฒนธรรม ประเพณีคุณธรรมจริยธรรม 
  - นางระพีพร มณีวรรณ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สำนักวิชาการ แนะนำกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล รับฟังการบรรยายเรื่อง "ระบบทะเบียนนิสิต"
  - นางจิตรลดา แก้วมงคล ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่นแนะนำกลุ่มงานส่วนคลังและทรัพย์สิน รับฟังการบรรยายเรื่อง "Tuition fee planning แผนการเงินเพื่อการศึกษา" 
   - อาจารย์สุทธิพงษ์ อุพลเถียร แนะนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รับฟังการอภิปรายเรื่อง "เทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย" 
   - อาจารย์สริญญา มาระศรี แนะนำกลุ่มงานสถาบันภาษา รับชมวีดีทัศน์แนะนำสถาบันภาษา และการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดย 
   - นายบัลลังก์ ศรีบุญเรือง, นายจักรี มาป้อง และ พระใบฎีกาธนกฤต นริสฺสโร แนะนำกลุ่มงานบริการการศึกษา รับฟังเรื่องระเบียบการแต่งกาย กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)และการผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

   ในการจัดโครงการครั้งนี้มีนิสิตใหม่เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๐ รูป/คน แบ่งเป็นนิสิตบรรพชิต จำนวน ๙๐ รูป นิสิตคฤหัสถ์จำนวน ๖๐ คน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ณ ชั้น ๒ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 66 ครั้ง