การพัฒนาหลักสูตรจิตอาสาฯ

   วันอังคาร ที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ นักวิจัยโครงการพัฒนาจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธของเยาวชนต้นแบบจังหวัดขอนแก่น สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการสนทนากลุ่มเฉพาะ (focus group) โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธของเยาวชนต้นแบบจังหวัดขอนแก่น”
   เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการการพัฒนาหลักสูตรในการสร้างเยาวชนจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมต้นแบบจังหวัดขอนแก่น ถอดบทเรียนองค์ความรู้การพัฒนาหลักสูตรในการสร้างเยาวชนจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมต้นแบบจังหวัดขอนแก่น สร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเยาวชนจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธต้นแบบจังหวัดขอนแก่น และนำเสนอหลักสูตรการพัฒนาเยาวชนจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธต้นแบบจังหวัดขอนแก่น
  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลการวิจัย สนทนากลุ่มเฉพาะ (focus group)สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ แผนงานวิจัย  พิจารณาร่างหลักสูตร ๓ หลักสูตร ได้แก่
๑. หลักสูตรยุวศาสนพิธีกร-พิธีการ 
๒. หลักสูตรยุวสันทนากร  
๓. หลักสูตรยุวนักสื่อสาร 
ณ อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ (ห้อง B ๓๐๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 31 ครั้ง