ติดตามและตรวจความพร้อม

   วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินการและตรวจความพร้อมก่อนการเปิดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีได้รับความเมตตาจาก พระครูวรธรรมธัช, ดร.  เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์/ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น และคณะกรรมผู้ดำเนินการ ร่วมนำเสนอความพร้อม ณ ห้องประชุม วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
   ทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนของหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 71 ครั้ง