ประชุมเตรียมพร้อมหลักสูตรป.สบ.

   วันนี้ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ประชุมเตรียมพร้อมปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรสมาธิภาวนาเพื่อการบำบัดรักษาโรค ที่จะเปิดเรียนรุ่นแรกในภาคการศึกษา 1/2566 นี้


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 45 ครั้ง