โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.บส.

   วันเสาร์ที่ ๑๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนา ทางพุทธศาสนาเพื่อการบำบัดโรค ประจำปี ๒๕๖๖ และกล่าวให้โอวาท เพื่อความเป็นสิริมงคล 
  โดยพระครูปลัดนรบดิฬ ถาวรธมฺโม,ดร ผู้รับผิดชอบโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพื่อการบำบัดโรค กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี
  หลักสูตรประกาศนียบัตรสมาธิภาวนา ทางพุทธศาสนาเพื่อการบำบัดโรค ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่เพื่อให้นิสิตศึกษาระบบข้อมูลของกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร ได้เข้าใจแนวทางในการการจัดการศึกษาของหลักสูตร เสริมสร้างอัตตาลักษณ์ ให้นิสิตใหม่ ได้ปฏิบัติอย่างภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ส่งเสริมการบริการความรู้แก่นิสิตใหม่ 
  มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตใหม่ เข้าร่วมในโครงการ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๐ รูป/คน ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 76 ครั้ง