ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

   วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
    วิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นิสิตได้รับทราบแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อแนะนำสิ่งสนับสนับสนุนด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นการสานสัมพันธ์ความรักความสามัคคี ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ซึ่งจะนำไปสู่การสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้วยความภาคภูมิใจ
 การปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในครั้งนี้ มีนิสิต ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
   ๑. นิสิตใหม่หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๓ รูป/คน
   ๒. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  จำนวน ๙ รูป/คน
   ๓. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จำนวน  ๔ รูป/คน
   ๔. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   จำนวน  ๗ รูป/คน
   ๕. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน   ๑๙ รูป/คน
   ๖. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  จำนวน   ๑๑ รูป/คน
   ๗. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จำนวน  ๒๕ รูป/คน
   ๘. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จำนวน ๙ รูป/คน
   ๙. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  จำนวน  ๒๙   รูป/คน
   ๑๐. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน  ๒๙ รูป/คน
   ๑๑. ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน  ๔๐ รูป/คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๒ รูป/คน
  - กิจกรรมการปฐมนิเทศในครั้งนี้ ในภาคเช้า  ได้กำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง“นิสิตใหม่กับเรื่องที่ควรใส่ใจกับงานทะเบียน” โดย พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  - แนะนำการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา โดย ดร.สิรินดา สายลุน ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักทะเบียนและวัดผล,ผู้อำนวยการสถาบันพุทธนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  - แนะนำกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล รับฟังการบรรยายเรื่อง "ระบบทะเบียนนิสิต" โดย นางระพีพร มณีวรรณ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สำนักวิชาการ
  - แนะนำกลุ่มงานส่วนคลังและทรัพย์สิน รับฟังการบรรยายเรื่อง "Tuition fee planning แผนการเงินเพื่อการศึกษา" โดย นางสาวจิตรลดา แก้วมงคล ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
  - แนะนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รับฟังการอภิปรายเรื่อง "เทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย" โดย อาจารย์สุทธิพงษ์ อุพลเถียร

  ณ ชั้น ๒ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 62 ครั้ง