อบรมแรงงานไปต่างประเทศ

   วันที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ บริษัท ทีพี ไทยพิคเกอร์ จำกัด และ บริษัท คิงเบอร์รี่ จำกัด โดย กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖จัดอบรมคนงานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ กรณีเก็บผลไม้ป่า ฤดูกาล ๒๐๒๓ ณ ประเทศสวีเดน มีผููู้เข้าอบรม
 - ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖๐๐ คน
 - ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖๐๐ คน 
 - ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๙๑ คน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 42 ครั้ง