ปฐมนิเทศนิสิตพระสังฆาธิการฯ

   วันเสาร์ที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพวิสุทธิคุณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี กลุ่มพระสังฆาธิการผู้้้มุ่่่งสืบสานพุทธปณิธาน)
  โดยพระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จึงจัดทำโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิต และเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษาของหลักสูตรพระพุทธศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ให้ความรู้ความเข้าใจในระบบการลงทะเบียนและวัดผลระบบทะเบียนนิสิตใหม่ ให้ความรููู้้้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์กับความคาดหวังทางสังคม และเพื่อการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม สังฆสามัคคี วิถี มจร
   ภาคเช้ามีการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “ บทบาทของพระสงฆ์กับความคาดหวังทางสังคม” วิทยากร โดย
   ๑) พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
   ๒) นางสาวอัญชนิดา กมกมลเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ผู้เชี่่่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม
   ๓) รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้เชีีี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมลุ่่่มน้ำโขง
   ๔) ว่าที่ร้อยตรี ดร.จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ผู้เชี่ี่ี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา
   เวลา ๑๘.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตานำผู้เข้าอบรมทำวัตร สวดมนต์ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน และทำกิจกรรม “สังฆสามัคคี วิถี มจร.”

   ในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้มีนิสิตใหม่เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๗ รูป/คน แบ่งเป็นนิสิต ณ อาคารอาคันตุกะฯ ชั้้้น ๑ (อาคารโรงแรม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 76 ครั้ง