กิจกรรม Workshop

   วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี กลุ่มพระสังฆาธิการผู้มุ่งสืบสานพุทธปณิธาน) วันที่ ๒ แนะนำระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรููู้้้ ตารางเรียน และกิจกรรม Workshop กรอกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ โดย พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
   - ถวายความรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรื่อง "เทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย" โดย อาจารย์สุทธิพงษ์ อุพลเถียร
  - เวลา ๑๑.๐๐ น. ได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานปิดโครงการ
  ณ อาคารอาคันตุกะฯ ชั้น ๑ (อาคารโรงแรม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 32 ครั้ง