พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ

   วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น : จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนืืื่่่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖)
  โดย พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (มหานิกาย) ประธานฝ่ายสงฆ์และ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อำเภอ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) ตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการ  ของมหาเถรสมาคม ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และมีมติเห็นชอบให้จัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖)  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้้้น ๒ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีผ่านสื่่่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบซูม (Zoom) ห้องโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 32 ครั้ง