โปรดพระราชทานสัญญาบัตร

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  ขอน้อมกวายมุทิตาสักการะ "พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร." รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสได้รับโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ "พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต" วิสิฐศาสนธุราทร มหาคณิสสร บวรสังมาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ั้้้นราช สถิต ณ วัดธาตพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 97 ครั้ง