ปฐมนิเทศวิชากรรมฐานฯ

   วันศุกร์ที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศปฏิบัติธรรมรายวิชากรรมฐานและวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ี่ี่ ๑/๒๕๖๖ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชั้นสูงของคณะสงฆ์ และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ โดยมี พระราชปณิธาน ว่า “ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์” โดยการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ ให้มีสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม ที่่่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและมีความรอบคอบ
  เพื่อให้ชีวิตเกิดความสมดุลและพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล ซึ่งจากเหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทำให้คนในสังคมต้องการได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ การปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิตซึ่งการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสู่การปฏิบัติ เพืื่่อก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างที่ี่่่ดีในการดำเนินชีวิต
  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศปฏิบัติธรรมรายวิชากรรมฐานและวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ขึ้นเพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ให้นิสิตเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร และให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนาได้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๔ รูป/คน ณ ชั้ั้้้น ๒ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 24 ครั้ง