เจริญพระพุทธมนต์ฯ

   วันจันทร์ที่  ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีนโยบายให้ส่วนงานทุกวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ประจำเดือน เพืืื่อเป็นสิริมงคลและสร้างสติที่ดีให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
   โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าทีีี่ และนิสิต ส่วนงานทุกวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom
   การนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ก่อนปฏิบัติงาน เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 79 ครั้ง